Statut Stowarzyszenia im. Hanki Krakowskiej z siedzibą w Bydgoszczy

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie im. Hanki Krakowskiej” z siedzibą w Bydgoszczy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działalności społecznej.

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bydgoszcz.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. Niesienie pomocy Hannie Krakowskiej, dziecku z mutacją genu FGFR2 odpowiedzialną za kraniosynostozę (m.in. Zespół Crouzona, Aperta, Pfeiffera);

b. Niesienie pomocy w organizowaniu i finansowaniu leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu medycznego oraz zapewnienia pomocy psychologicznej

c. Umożliwienie powrotu do zdrowia;

d. Optymalizowanie warunków wszechstronnego rozwoju i stymulacji dziecka;

e. Umożliwienie dziecku osiągnięcia stabilizacji stanu zdrowia i optymalnej sprawności fizycznej i psychicznej w samodzielnym funkcjonowaniu w przyszłości.

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. Zapewnienie Hannie Krakowskiej dostępu do udziału w dostosowanym i rekomendowanym programie leczniczym;

b. Finansowanie leczenia chirurgicznego oraz wszelkiego innego wskazanego i rekomendowanego;

c. Finansowanie programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych;

d. Finansowanie wyjazdów oraz baz noclegowych w kraju oraz poza jego granicą dla dziecka i jego rodziców, względnie innych opiekunów w celu realizacji szeroko pojętego leczenia;

e. Poszukiwanie źródeł finansowania dostępu dziecka do terapii nowatorskich, w tym rehabilitacyjnych, leków tak na terenie kraju, jak i zagranicą;

f. Organizowanie pomocy psychologicznej, tak dla dziecka, jak i członków rodziny, zapewnienie dostępu do grup wsparcia;

g. Podejmowanie działań, mających na celu optymalizację rozwoju poznawczego społecznego i emocjonalnego dziecka;

h. Inicjowanie przedsięwzięć o różnorodnym charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, społecznym, które umożliwią realizację celów Stowarzyszenia m.in. w drodze organizowania zbiórek na finansowanie celów Stowarzyszenia;

i. Organizowanie imprez charytatywnych;

j. Propagowanie działalności stowarzyszenia we współpracy z szeroko rozumianymi mediami;

k. Kreowanie wrażliwości społecznej na problemy dziecka i rodziny związanych z wystąpieniem zespołu wad wrodzonych zespołu Crusona, Aperta, Pfeffera;

l. Nawiązywanie współpracy z organizacjami medycznymi w kraju i zagranicą;

m. Angażowanie w realizację zadań Stowarzyszenia ośrodki władzy samorządowej i państwowej;

n. Prowadzenie wszelkiej działalności dla, szeroko pojętego, dobra Hanny Krakowskiej i jej rodziny;

o. Wspieranie badań naukowych dotyczących wad genetycznych; 

2. W celu realizacji zadań Stowarzyszenie może podjąć inne działania, niewymienione w punktach a-o.  

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania we współdziałaniu z organami administracji publicznej i instytucjami im podległymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicami, podejmując działalność również w ramach realizacji projektów Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

2. Wśród członków Stowarzyszenia wyróżnia się :

a. członków założycieli, którymi są obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych w liczbie co najmniej 7 osób, które uczestniczyły w zebraniu założycielskim, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia;

b. członków zwyczajnych, którymi mogą być osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nią, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji po opłaceniu składki członkowskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji;

c. członków honorowych, którymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność honorowego członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków.

d. członków wspierających, którymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wspierają materialnie lub organizacyjnie statutową działalność Stowarzyszenia i uznają jego cele, po złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 8

1. Członków zwyczajnych, członków honorowych i członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, według wzoru określonego przez Zarząd.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkowie założyciele mają prawo do :

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b. uczestniczenia w zebraniach,

c. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

2. Członkowie honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie założyciele  z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.

3. Członkowie wspierający posiadają takie same prawa jak członkowie założyciele z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.

§ 10

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a. aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek członkowskich – z obowiązku opłacania składek członkowskich zwolnieni są członkowie honorowi.

§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b. rozwiązania Stowarzyszenia,

c. śmierci członka

d. pozbawienia członka Stowarzyszenia członkostwa.

2. pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

a. nie spełnia wymagań statutowych,

b. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

c. działa na szkodę Stowarzyszenia,

d. nie bierze udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy,

e. zalega z płatnością składek przez okres co najmniej 3 miesięcy i pomimo wezwania do zapłaty przez Zarząd Stowarzyszenia świadczenia tego nie spełnia.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu ze wskazaniem przyczyny.

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 statutu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH ORGANIZACJA

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

3. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów spośród co najmniej połowy liczby członków.

4. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń kadencyjnych.

5. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b. uchwalanie Statutu i jego zmian,

c. wybór oraz odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

e. udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek do ustalonej uchwałą wysokości,

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

i. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną pod obrady Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, które zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 14

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków przynajmniej raz w roku dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu działania za rok ubiegły nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego.

2. Ponadto Zarząd zwołuje Walne Zebrania Członków z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia mających czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 statutu albo nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 15

1. Zwołujący Walne Zebranie Członków powinien pisemnie powiadomić o terminie i proponowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż 7 dni przed terminem.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział członkowie oraz zaproszeni goście, którzy posiadają na nim głos doradczy.

3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

4. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego, który powołuje Protokolanta.

5. Protokół podpisuje Przewodniczący i Protokolant

§ 16

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebrania Członków:

a. Prezesa,

b. Wice-prezesa,

c. Członka Zarządu.

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. Głosowanie może odbyć się od razu nad pełnym składem Zarządu.

4. Wyboru członków pierwszego Zarządu dokonują członkowie założyciele spośród siebie w głosowaniu jawnym bezwzględną ilością głosów.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.

§ 17

1. Zarząd organizuje prace zmierzające do wykonania zadań Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków, 

e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

g. podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch osób. W razie równości rozstrzyga głos Prezesa, a jeśli Prezes nie jest obecny rozstrzyga głos Wice-prezesa.

4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz dokumenty finansowe podpisuje Prezes Zarządu lub Wice-prezes i Członek Zarządu działający łącznie. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

5. Bieżącą pracą Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes, który pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Wybory Komisji ustala Walne Zebranie Członków.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna konstytuuje się po pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 19

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

a. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków,

b. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo:

a. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

 b. wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

c. występowania o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Zarządu w razie uzasadnionej potrzeby.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.

§ 20

1. Członek Komisji Rewizyjnej:

a. może być odwołany przez Walne Zebranie Członków.

§ 21

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd może uzupełnić swój skład o nowego członka na okres do końca trwania danej kadencji. W przypadku niewybrania nowego członka Zarządu w opisanym wyżej trybie w ciągu 1 miesiąca lub w przypadku braku możliwości skorzystania z tego trybu – wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZ STOWARZYSZENIA

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a. wpływy ze składek członkowskich;

b. wpływy z darowizn, spadków i zapisów;

c. wpływy z dotacji;

d. wpływy z działalności statutowej;

e. wpływy z ofiarności publicznej;

f. wpływy z dochodów z majątku Stowarzyszenia;

g. wpływy z dochodów z działalności gospodarczej,

h. wpływy z innych źródeł.

3. Wysokość składek członkowskich na dany rok oraz terminy płatności uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji poprzez Stowarzyszenie celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr.96, poz. 873).

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

6. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

8. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Vice-Prezesa.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 23

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz wyznacza przynajmniej 2 likwidatorów.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes oraz Wice-prezes.

4. W sprawach dotyczących likwidacji Stowarzyszenia, jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 statutu nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku, dotyczące likwidacji stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.17.209 z późn. zm.).

Statut przyjęto uchwałą w dniu 13 września 2020 r.